Informační deska

Členská schůze 29.6.2017 v 18,30

P o z v á n k a
na členskou schůzi

Bytové družstvo Sedmatřicítka
IČ 267 75 565
se sídlem : Praha 4, 5. Května 37, 140 00

svolává členskou schůzi

která se bude konat dne 29.6. 2017 od 18,30 hod. na zahradě domu č.p. 1120, ulice 5. května, Praha 4

Program shromáždění

1. Přivítání členů družstva
2. Zahájení schůze, schválení programu
3. Volba orgánů členské schůze ( předsedajícího schůze, zapisovatele a ověřovatele hlasů)
4. Schválení roční uzávěrky za rok 2016
5. Fond oprav – výše, úhrady
6. Diskuze
7. Závěr

V Praze dne 12.6.2017

Petra Hanušová Monika Lištvanová
předseda představenstva družstva místopředseda představenstva družstva

V souladu s obsahem § 636 odst. 2 Zákona o obch. korporacích č. 90/2012 Sb. se může každý člen družstva seznámit s podklady a návrhy usnesení k bodům programu do 27.6.2017, a to objednáním se u předsedy či místopředsedy představenstva družstva.

Tato pozvánka je zveřejněna na internetových stránkách družstva [www.sedmatricitka.cz] a na vývěsce v domě, v souladu se stanovami družstva a s § 636 odst.1. Zákona o obch. korporacích č. 90/2012 Sb..

Registrace členů družstva bude zahájena 10 min. před konáním schůze . V případě zastupování se zástupce družstevníka prokáže občanským průkazem nebo jiným dokladem osvědčujícím jeho totožnost a předloží plnou moc s podpisem družstevníka, kterého zastupuje. Vzor plné moci je přílohou této pozvánky. Účast všech členů družstva je vhodná.

Plná moc

Já, níže podepsaná /ný

, r.č.
bytem :

uděluji tuto plnou moc, kterou zmocňuji paní / pana

, r.č.
bytem :

ke všem úkonům a jednáním za mojí osobu na členské schůzi, kterou svolává
Bytové družstvo Sedmatřicítka
IČ 267 75 565
se sídlem : Praha 4, 5. Května 37, 140 00

a která se bude konat ve vestibulu domu č.p. 1120, ul. 5 května, Praha 4 dne 30.6.2016
v 18,30 hod. .

V Praze dne

..............................................................

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687